Chỉ dẫn

Tổng Lãnh sự quán hoạt động để cung cấp chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, thông tin trên trang web này chỉ là biểu hiện. Họ có thể nói riêng về các vấn đề liên quan đến các sự kiện hiện tại, không đầy đủ và không phải là một bảo hành. Mục tiêu của họ là để thông báo và giúp mọi người trong nỗ lực của họ. Những nên kiểm tra với nhân viên của Tổng Lãnh sự quán nếu các thông tin khác có sẵn hoặc cần thiết. Do đó, trách nhiệm của Tổng Lãnh sự quán không có thể được tổ chức hoàn toàn vào cơ sở thông tin được cung cấp bởi trang web này. Hơn nữa, Tổng Lãnh sự quán không chịu trách nhiệm về sự sẵn hoặc nội dung của các trang web bên ngoài mà liên kết được thành lập.

Trang web này đã được xây dựng bằng WordPress.

Chương trình Đào tạo Kỹ sư Tài năng tại Việt Nam